Server

Připojte se pomocí IP play.projectsurvive.cz
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/tPqEBwsP
Na serveru je online uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Vítej na Projectsurvive.cz
Přihlášení je možné až po registraci na serveru

Avatar Avatar Avatar
Pravidla

Pravidla / Podmínky uití


P?ihlášením na server p?íkazem /login nebo p?íkazem /register souhlasí hrá? s t?mito pravidly.

Obecná ustanovení

 1. hrá? je sám zodpov?dný za bezpe?nost svého ú?tu a proto si musí chránit své p?ihlašovací údaje tak, aby se nedostaly do rukou osob, které by mohly p?ihlašovací údaje zneuít proti zájmu hrá?e;
 2. hrá? souhlasí, e pokud poruší tato pravidla, bude mu ud?len trest v podob? zákazu p?ipojení s herním jménem (dále jen BAN), zákazu p?ipojení s IP adresou (dále jen IP-BAN), zákazu pouívání chatu na serveru (dále jen MUTE), vyhození ze serveru (dále jen KICK), ?i varování (dále jen WARN). Trest je doprovázen ve?ejnou zprávou, která obecn? uvádí, jak hrá? porušil pravidla, vybraným trestem a jménem hrá?e, který pravidla porušil;
 3. vedení portálu ProjectSurvive.cz si vyhrazuje právo na zm?nu pravidel bez upozorn?ní a na odebrání hrá??m VIP a jiných zakoupených výhod, m?n, ?i virtuálních v?cí bez udání d?vodu

Chování na serveru

 1. pouívání úprav originální hry Minecraft (vyjma úprav OptiFine, MCPatcher, ?i pop?ípad? po individuální konzultaci viditelné na fóru jiná úprava) nebo p?ipojování se na server jinak, ne ve h?e Minecraft, je trestáno: BANem, IP-BANem a smazáním statistik provinilého hrá?e;
 2. pouívání nevhodného herního jména (dle uváení týmu ProjectSurvive.cz) je trestáno: BANem a smazáním statistik provinilého hrá?e;
 3. pouívání herního jména, které napodobuje jméno jiného, ji registrovaného hrá?e, nebo obecn? známé osoby v Minecraft komunit? (dle uváení týmu ProjectSurvive.cz) je trestáno: BANem a smazáním statistik provinilého hrá?e;
 4. vytvá?ení reklamy jinému minecraft serveru na Minecraft serverech ProjectSurvive.cz portálu je trestáno: KICKem, WARNem, ale p?ednostn? BANem, IP-BANem a/nebo MUTEm a smazáním statistik provinilého hrá?e;
 5. zneuívání bug? hry Minecraft za ú?elem zvýhodn?ní se p?ed ostatními hrá?i na serverech je trestáno: KICKem, WARNem, pop?ípad? BANem, IP-BANem, MUTEm a smazáním statistik provinilého hrá?e;
 6. zasílání zpráv do chatu na Minecraft serverech portálu ProjectSurvive.cz opakovaných, nedávájících smysl, nebo zpráv typu "cheater," nebo "hacker," je trestáno: WARNem, KICKem a/nebo MUTEm;
 7. zasílání zpráv do chatu na Minecraft serverech portálu ProjectSurvive.cz které jsou jsou urálivé, rasistické, sexistické, nebo jiného kontroverzního druhu, je trestáno: WARNem, KICKem a/nebo MUTEm;
 8. Obcházení trestu je trestáno: BANem a/nebo IP-BANem